Sự khác nhau giữa phở bò Hà Nội và Nam Định

Khi đến Hà Nội mà không thưởng thức một bát phở bò thì thật là [...]